Avís legal

 1. General​​

A continuació detallem els termes i les condicions que regulen l’accés i ús dels continguts d’aquesta plana web.

Els termes i les condicions són de caràcter general i regulen tant l’ús de la web com la presència del titular a les xarxes socials i a internet en general. No obstant això, algun servei o contingut específic pot requerir pel seu accés i ús l’acceptació d’aquests termes i condicions particulars per part de l’usuari.

AMAZING BODY JEWELRY, es reserva el dret d’actualitzar aquest espai (avis legal), esmenar-lo, limitar-lo o ampliar-lo per adaptar-lo a les noves normatives o necessitats del sector.

 

 1. Identificació del titular de l’espai web

La web www.abj99.com (d’ara endavant, la web) pertany a AMAZING BODY JEWELRY, SL (d’ara endavant, AMAZING BODY JEWELRY), la qual en té la titularitat.
Domicili social: C./ Bonastruc de Porta, 3 17001 Girona.

Telèfon:  972 22 74 15 / 972 22 31 33

A/e: info@abj99.com
CIF: B – 55156616

Dades registrals: societat limitada, inscrita en el Registre Mercantil de Girona, volum 102, foli 207, fulla GI-1880.

 

 1. Usuari: Termes i les condicions d’ús de la web

S’entendrà com a usuari qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi els continguts i/o serveis que es puguin trobar a la web en tot moment. D’ara endavant, es farà referència a l’usuari d’aquesta web com a usuari.

L’usuari accepta els termes i les condicions sense cap reserva.

Els continguts i serveis oferts per la companyia són de naturalesa canviant i, per tant, la companyia es reserva el dret de modificar sense previ avís aquests termes i condicions per ajustar-los al nou contingut. Conseqüentment, l’usuari reconeix i accepta l’obligació de revisar i complir els termes i les condicions que es trobin vigents en tot moment.

En tot cas, es presumeix que l’accés i ús de la web i, per tant, l’acceptació dels termes i les condicions, inclosa la política de privacitat i qualsevol altres termes i condicions particulars que puguin incloure apartats o serveis específics de la web, és realitzat per persones més grans de 18 anys o, en el cas de menors d’edat, tutelades, és a dir, que actuen sota la deguda supervisió del tutor o responsable legal.

 

 1. Registre d’usuaris/Formularis

L’accés a la web és de caràcter lliure i gratuït. No cal registrar-s’hi per accedir als continguts. No obstant això, és necessari que l’usuari es registri per poder accedir a l’apartat àrea de clients. Així mateix, també pot ser necessari que l’usuari faciliti dades de caràcter personal quan lliurement vulgui fer ús de serveis oferts que així ho requereixin. Al complimentar i enviar un formulari incorporat en aquest lloc web, l’usuari conscient autoritza expressament a què AMAZING BODY JEWELRY reculli, tracti automàticament, o es posi en contacte, segons sigui el cas, les dades de caràcter personal que es sol·liciten de conformitat amb les finalitats i sota les condicions que en cada cas es detallen.

Les dades que faciliti l’usuari en qualsevol dels apartats que es trobin dins la web quedaran sotmeses a la política de privacitat de la companyia.

En tot cas, quan l’usuari opti per registrar-se en qualsevol dels apartats o serveis que ofereix la web, aquest es compromet a indicar la informació requerida, que haurà de ser verídica i lícita. Si AMAZING BODY JEWELRY tingués motius suficients per a sospitar que la informació facilitada fos falsa, inexacta, incompleta, contrària a la Llei o ataques a la moralitat de les persones, tindrà dret a cancel·lar el registre, denegar l’accés i ús, present o futur, del lloc web o de qualsevol mitjà o servei incorporat.

En el supòsit que la companyia proporcioni a l’usuari una contrasenya, escollida o no per l’usuari, aquest últim se’n fa responsable i es compromet a fer-ne un ús exclusiu i mantenir-la en secret, fent ús de la diligència necessària per custodiar-la i evitar que sigui coneguda per tercers que puguin suplantar-ne la identitat.

En el supòsit que l’usuari detecti que s’ha fet un ús no autoritzat de la seva contrasenya o tingui consciència que l’ha perduda, aquest es compromet a notificar l’incident corresponent de forma immediata a la companyia mitjançant els enllaços destinats expressament a aquest efecte o a l’adreça info@abj99.com . O canviarà ell mateix de nou la contrasenya.

L’usuari podrà cancel·lar, desactivar o donar de baixa el seu registre en qualsevol moment posant-se en contacte amb AMAZING BODY JEWELRY.

En cap cas la companyia es fa responsable de l’ús de la contrasenya per part de tercers no autoritzats ni de la pèrdua d’aquesta per part de l’usuari.

 

 1. Continguts i serveis de la web 

L’usuari coneix i accepta qualsevol dada relativa que AMAZING BODY JEWELRY, a títol i amb finalitat merament informativa inclogui a la seva web. La informació s’ha obtingut de fons fiables però malgrat haver pres les mesures raonables per assegurar-se que aquesta informació no és errònia o equivoca, AMAZING BODY JEWELRY no manifesta ni garanteix que sigui exacta, completa o actualitzada, i no ha de confiar-se en la mateixa com si ho fos.

La informació del lloc web no suposa cap tipus de recomanació ni assessorament, ni res que s’hi inclogui s’ha de prendre com a base per a realitzar accions o prendre decisions de cap mena.

A la web s’hi poden incloure informacions o continguts facilitats per fonts diferents, fins i tot incloses per altres usuaris de la web. AMAZING BODY JEWELRY no garanteix ni assumeix la responsabilitat sobre la veracitat, integritat i exactitud de la informació i/o continguts, incloent-hi aquells supòsits en els que existeixin elements difamatoris, ofensius o de caràcter il·lícit.

 

 1. Obligació d’ús correcte de la web, dels seus continguts i serveis

L’usuari de la web es compromet a fer un ús d’aquesta i dels seus continguts i serveis que en ella s’incorporen de forma diligent, correcta i d’acord amb aquests termes i condicions, així com a respectar i complir en tot moment la Llei i qualsevol disposició normativa vigent i aplicable.

Queda prohibit l’ús i accés a la web mitjançant qualsevol aplicació, programa informàtic o sistema anàleg que pugui malmetre o obstaculitzar-ne el funcionament normal, incloent-hi l’alteració, l’eliminació o el bloqueig dels continguts i serveis que s’hi ofereix, o de qualsevol altre mecanisme que els pugui afectar, especialment aquells que puguin comportar la privació de l’accés i ús a la web, o qualsevol part d’aquesta, a tercers.

També es prohibeix la realització d’activitats contraries a la Llei amb finalitats o efectes il·lícits prohibits o lesius de drets o interessos a tercers.

Queda igualment prohibit l’accés a la web mitjançant programes o altres mecanismes informàtics que, de forma voluntària o involuntària, puguin resultar en una sobrecàrrega dels recursos utilitzats per la companyia per mantenir la web accessible al públic i/o que permetin un accés no autoritzat als apartats de la web no accessibles al públic en general o al sistema informàtic en què es troba allotjada; de manera que puguin introduir virus o altres programes maliciosos o scripts que causin errors en el sistema informàtic esmentat o en el funcionament de la web.

En tot cas, l’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis de la web, especialment pel que fa a qualsevol apartat en què se li permeti participar, en el qual regiran també els principis de bona fe i de respecte als altres usuaris, la companyia i qualsevol altre tercer.

 

 1. Exclusió de garanties i responsabilitats

AMAZING BODY JEWELRY es compromet a fer tot el possible per mantenir el funcionament de la web en condicions òptimes d’ús, així com a evitar errors de servidor, de programació i dels continguts i serveis que s’hi ofereixen. No obstant això, la companyia no assumeix cap responsabilitat respecte els errors eventuals que puguin sorgir o aparèixer i, per tant, no garanteix la plena funcionalitat ni els continguts i/o serveis que la web ofereix.

Aquesta web serà revisada i aprovada periòdicament per a què funcioni correctament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. Per altra banda, no es descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la plana web.

Sens perjudici del que s’ha esmentat, la companyia garanteix que voluntàriament la web no incorporarà programari maliciós (malware), virus i altres scripts o programes de naturalesa maliciosa i es compromet a informar, mitjançant la política de privacitat, de tot l’ús d’aplicacions i d’altres programes, scripts, etc. que recullin dades de l’usuari que puguin ser objecte de tractament posterior.

AMAZING BODY JEWELRY, no es fa càrrec de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en aquesta web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.

També s’informa a l’usuari que diversos continguts i/o serveis oferts dins la web poden ser proveïts per tercers i que, per tant, per accedir-hi o fer-ne ús l’usuari també n’haurà d’acceptar els termes i les condicions (dels tercers). En tot cas, l’usuari allibera de tota responsabilitat al propietari del la web respecte de totes aquelles qüestions vinculades a continguts i/o serveis de tercers que s’identifiquin expressament com a tercers (exemple: comentaris de Discus, validació per Twitter i Facebook, etc.).

La companyia pot citar, mostrar i referir-se a manifestacions, publicacions i altres informacions o materials gràfics o audiovisuals de tercers, i no es fa responsable de la veracitat, el rigor, l’opinió i la qualitat d’aquests.

 

 1. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual dels continguts de la web, estan sotmesos a la normativa vigent sobre Propietat intel·lectual, i/o industria. Els drets sobre els continguts corresponen a AMAZING BODY JEWELRY o a tercers en el seu cas. L’usuari només podrà visualitzar o obtenir una copia privada dels continguts sempre i quan l’esmentada còpia sigui exclusivament pel seu ús personal i privat, quedant terminantment prohibida la seva utilització per a fins comercials, inclosos imatges i vídeos, textos, dissenys, aplicacions, programes, codis, etc., pertanyen a AMAZING BODY JEWELRY o aquesta està autoritzada degudament pel titular per fer-ne ús en aquesta web.

Sens perjudici del que s’ha esmentat, diversos continguts o serveis de la web poden especificar uns termes i condicions d’ús que siguin més o menys restrictius, els quals prevaldran en relació amb el contingut o servei afectat per aquests.

La companyia únicament autoritza a referenciar els continguts que apareixen a la web en d’altres webs o comunicacions, sempre que aquestes webs o comunicacions mantinguin el principi de bona fe i respecte i compleixin plenament amb la legislació vigent i la resta de termes i condicions, especialment pel que fa a la prohibició de reproducció o dels continguts que es mostren a la web, amb finalitats diferents de les permeses en aquests termes i condicions, sense l’autorització expressa i prèvia per escrit d’AMAZING BODY JEWELRY.

 

 1. Enllaços a llocs web o continguts de tercers (links)

Des del lloc web es possible que es redirigeixi a continguts de terceres webs. Donat que des de la web no podem controlar sempre els continguts introduïts per tercers, AMAZING BODY JEWELRY no assumeix cap tipus de responsabilitat respectes d’aquests continguts. En tot cas manifestem que procedirem a retirar-ho immediatament de qualsevol contingut que pugui contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata del re-adreçament a aquestes webs, posant en coneixement a les autoritats competents el contingut en qüestió.

Aquests enllaços tenen un caràcter merament informatiu per a l’usuari i aquest és lliure de seguir-los segons el seu criteri exclusiu.

En cap cas es pot considerar que AMAZING BODY JEWELRY manifesta una aprovació, opinió, o qualsevol altre manifestació en relació a tot allò que es pugui trobar en els enllaços esmentats fora de l’espai de la web.

 

 1. Informació sobre cookies 

Consulteu la nostra política de cookies.

 

 1. Protecció de dades

AMAZING BODY JEWELRY està profundament compromesa amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment integra de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures disposades en el Reglament Europeu de protecció de dades i la normativa espanyola. Per a més informació consulteu la Política de privadesa.

 

 1. Xarxes socials

Li informem que AMAZING BODY JEWELRY té presencia a les xarxes socials. El tractament de les dades que es porti a terme de les persones que es facin seguidores en les xarxes (i/o realitzi qualsevol vincle o acció de connexió per mitjà de les xarxes socials) de les nostres planes oficials es regirà per aquest apartat, així com les condicions d’us, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a les xarxes que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

AMAZING BODY JEWELRY, tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència en la xarxa social, informant-li d’activitats, esdeveniments, productes, normatives o serveis, així com per qualsevol altre finalitat que la Llei ens permeti.

Queda prohibida la publicació de continguts:

 • Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contradiguin els principis de bona fe.
 • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, falta de cortesia en la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que es consideri no apropiat.
 • I en general que contradiguin els principis de legalitat, honestedat, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix AMAZING BODY JEWELRY es reserva el dret de retirar, sense previ avís de la web o de la xarxa social que li sigui de propietat aquells continguts que consideri no apropiats.

 

 1. Llei aplicable i jurisdicció

Qualsevol qüestió relativa a la interpretació, el compliment i la validesa dels termes i les condicions que pugui sorgir entre l’usuari i AMAZING BODY JEWELRY s’analitzarà d’acord amb els mateixos termes i condicions, en primer lloc, i la normativa catalana, en segon, i subsidiàriament l’espanyola, d’aplicació en tot moment.

En el supòsit de conflicte entre l’usuari i la companyia que resulti i/o estigui vinculat i/o relacionat amb els termes i les condicions, les parts acorden expressament sotmetre’l als jutjats i tribunals competents de la Ciutat de Girona.